کمپانی سانیفیکو_لوازم کشت سلولی و مولکولی    

Sanifico Companyکشت سلول

کشت سلول

اقلام مصرفی

PCR مصرفی

کرایوتیوپ

کرایوتیوپ

ذخیره سازی و حمل نمونه

ذخیره سازی و حمل نمونه

Sanifico Company