شرکت عالیان تجهیزآزما 07132340812-3

شرکت عالیان تجهیزآزما 09176870415

شرکت عالیان تجهیزآزما info@aliyantajhiz.com

بافر و مواد بیولوژی مولکولی    

مواد بیولوژی مولکولی  • K پروتئیناز

    پودر لیوفیلیزه پروتئیناز کا از کمپانی سولاربایو-جداسازی پلاسمید و DNA ژنومی-جداسازی RNA-غیرفعال کردن DNase و RNase و آنزیم ها در واکنش-حذف آنزیم ها از DNA جهت بهبود راندمان کلونینگ تصفیه PCR-جداسازی میتوکندری
مواد بیولوژی مولکولی
با کارشناسان ما در تماس باشید