عالیان تجهیز آزما
پروتئیناز کا پروتئیناز کا

K پروتئیناز

از 5 رای
5
پروتئیناز کا
  • پروتئیناز کا

پودر لیوفیلیزه پروتئیناز کا از کمپانی سولاربایو

کاربرد:

جداسازی پلاسمید و DNA ژنومی

جداسازی RNA

غیرفعال کردن DNase و RNase و آنزیم ها در واکنش

حذف آنزیم ها از DNA جهت بهبود راندمان کلونینگ تصفیه PCR

جداسازی میتوکندری

از بین بردن اندوتوکسین های وابسته به پروتئین های کاتیونی، مانند لیزوزوم و ریبونوکلئاز A

تعیین محلی سازی آنزیم بر روی غشاها

قرار گرفتن در معرض مکان های اتصال آنتی ژن در بخش های بافت تعبیه شده با پارافین برای برچسب زدن آنتی بادی

هضم پروتئین ها از نمونه های بافت مغزی