عالیان تجهیز آزما

کمپانی سانیفیکو_لوازم کشت سلولی و مولکولی    

Sanifico Companyکشت سلول

کشت سلول

کرایوتیوپ

کرایوتیوپ

اقلام مصرفی

PCR مصرفی

ذخیره سازی و حمل نمونه

ذخیره سازی و حمل نمونه

Sanifico Company