MTT MTT

MTT

از 0 رای
0
MTT
  • MTT

جهت اطلاع از موجودی و قیمت تماس بگیرید

MTT:

پودر MTT یا تیازولیل بلو تترازولیوم بلو (Thiazolyl Blue Tetrazolium Bromide) یک رنگ زرد قابل‌نفوذ در غشا است که توسط ردوکتازهای میتوکندری در سلول‌های زنده به محصول آبی تیره احیاء می‌شود و امکان سنجش تکثیر سلولی و میزان زنده ماندن سلول را فراهم می‌کند. از تیازولیل بلو به‌عنوان یک شاخص مستقیم سمیت سلولی (مانند غربالگری داروهای سرطانی) و آپوپتوز استفاده می‌شود.

محلول زرد رنگ پودر MTT توسط دهیدروژنازهای میتوکندری سلول‌های زنده به فرم MTT فورمازان و غیرمحلول در آب تبدیل می‌شود. کریستال‌های آبی در ایزوپروپانول اسیدی حل شده و شدت جذب نوری آن در 540 یا 570 نانومتر اندازه‌گیری می‌شود. MTT یا تیازولیل بلو تترازولیوم بلو به‌عنوان معرف در هیستوشیمیایی/سیتوشیمیایی و برای تشخیص نیکوتین‌آمید آدنین دی‌نوکلئوتید NAD استفاده شده است. سیستم‌های آنزیمی مرتبط با آدنوزین دی‌فسفات ADP در بافت به دلیل اتصال کاتیون توسط شلاتور سیانید، با تیازولیل بلو تترازولیوم بلو قابل تشخیص نیستند.

نمک تترازولیوم به سرعت به فورمازان، که با نیکل، مس و کبالت شلاته می‌شود، احیا می‌شود. شلاتور کبالت در سیستم‌های اکسیداتیو نیز استفاده شده است در آزمایش‌های تکثیر سلولی پودر XTT در مقایسه با MTT دارای این مزیت است که نمک تترازولیوم محلول است و هیچ کریستال فرمازانی تشکیل نمی‌شود. آزمون MTT معمولاً در تاریکی انجام می‌شود زیرا معرف MTT به نور حساس است.

MTT، یک تترازول زرد، در سلول‌های زنده به فرمازان بنفش احیاء می‌شود. یک حلال (معمولاً یا متیل سولفوکسید، یک محلول اتانولی اسیدی یا یک محلول دترجنتی سدیم دودسیل سولفات در اسید کلریدریک رقیق شده) به آن اضافه می‌شود تا محصول فرمازان بنفش نامحلول حل شود.

میزان جذب این محلول رنگی را می توان با اندازه‌گیری در یک طول موج خاص (معمولاً بین 500 تا 600 نانومتر) توسط دستگاه اسپکتروفتومتر اندازه‌گیری کرد. میزان جذب نور به‌شدت غلظت فرمازان


با کارشناسان ما در تماس باشید